Polyseam – Brinner för bättre brandtätning

Passivt brandskydd är enormt viktigt, då det handlar om att rädda liv vid en brand. Men idag är brandtätningar ofta felaktiga, då vem som helst kan ta på sig ansvaret och utföra jobbet och kunskapsnivån är låg. Tyvärr godkänns många felaktiga brandtätningar, vilket påverkar fastighetens brandsäkerhet negativt när lagstadgade funktionskrav inte uppfylls.

Frågan om felmonterade brandtätningar har länge drivits aktivt av Fog & Brandskyddsföretagen där ”Abba” Sjöbeck på Polyseam är styrelseordförande. Föreningen har nu tagit fram PBB – Passivt brandskydd och brandtätning – en auktorisation som alltför länge har saknats.

Auktorisationen hjälper hela branschen att få upp standarden, höja kunskapsnivån och belysa vikten av rätt förutsättningar för ett korrekt monterat och godkänt brandskydd som uppfyller brandkraven. Målsättningen är att få inskrivet i upphandlingarna att det är ett krav på auktoriserad brandtätningsentreprenör.

Föreningens medlemmar möts, diskuterar och lär av varandra. Kunskapsutbytet och den direkta kontakten mellan entreprenörer, leverantörer och konsulter är ovärderlig. Det ökar förståelsen i alla led för beställarnas behov och den problematik de ställs inför. Föreningen vänder sig även till brandkonsulter/ingenjörer för att dela med sig av utbildningar och kunna samarbeta i projekt.

Vi måste ta död på myten att brandtätning är dyrt! Brandtätning måste prioriteras och diskuteras tidigt i projekten. Då kan rätt förutsättningar skapas, vilket är helt avgörande för att brandtätningsentreprenörerna ska kunna utföra sitt uppdrag på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt. Det är när förutsättningarna inte finns som kostnaderna ökar. Att tidigt få kommunikation, kunskap och förståelsen i alla led är enormt viktigt.

Och hur når vi dit? Fog & Brandskyddsföretagen kan göra mycket för att informera och sprida kunskap på marknaden och underlätta för sina medlemmar. Så har vi arbetat med vår auktorisation FIB, Fogning i byggnader. Genom kontakter med myndigheter och ett tätt samarbete med prefab-industrin skapas rätt förutsättningar för fogentreprenörerna så att de kan montera korrekt dimensionerade fogar.

Att prioritera brandskyddet inom byggprojekten är inte bara livsavgörande, rätt funktion skapar hållbara byggnader och ekonomiska fördelar för alla.

Med en engagerad, aktiv styrelse, där alla är delaktiga och tar ansvar, drivs föreningen framåt och skapar många medlemsfördelar och bidrar till en hög och jämn kvalitet.