Miljö

Fog-och brandskyddsföretagen ska i sitt miljöarbete:

Intresset för och kraven på miljöinformation inom byggområdet har ökat väsentligt under senare år. Det är en sund utveckling som strävar efter ett hållbart byggande där miljöhänsyn och ansvar kommer i första rummet. Därför är det viktigt att alla leverantörer visar öppenhet och samarbetsvilja med att redovisa olika egenskaper och innehåll i de produkter man levererar till byggbranschen.

Miljödeklarationer

Leverantörer ställs ofta inför en mängd varianter av miljödeklarationer där byggaren eller byggherren vill ha svar på olika frågor om produkterna. Det medför ett tidskrävande merarbete för leverantörerna eftersom deklarationerna är utformade på flera sätt.

Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening, där de flesta leverantörer i Fog- och Brandskyddsföretagen också är medlemmar fattade 1997 beslutet att miljödeklarationer ska utformas på ett likartat sätt enligt Kretsloppsrådets direktiv och i enlighet med Byggherreföreningens önskemål. I Kretsloppsrådet ingår representanter för Skanska, NCC, JM och olika konstruktörer och arkitekter samt fastighetsägare.

Samtliga leverantörsmedlemmar i Fog- och Brandskyddsföretagen utformar sina miljödeklarationer på det sätt som har fastlagt. De tillhandahålls som produktblad och varuinformation av respektive företag och finns i de flesta fall tillgängliga på företagets webbplats. 

Riskanalyser

I många förfrågningar vill man enbart veta om produkten innehåller produkten innehåller ämnen som finns på Keminspektionens OBS- eller Begränsningslista. Här måste man alltid skilja på FARA och RISK. Görs ingen riskanalys för att ta reda på konsekvenserna för materialvalet och –  i förlängningen –  för miljön, kan ett val som enbart baseras på olika listor ge motsatta miljöeffekter till dem man eftersträvar.

Leverantörsmedlemmar i Fog- och Brandskyddsföretagen fyller inte i enskilda, objektsrelaterade miljödeklarationer utan hänvisar till de deklarationer som utformats enligt fastlagda riktlinjer.

Fogar och miljön

Intresset för miljöfrågor i samband med byggnader öka, inte minst hur fogar och fogmassor påverkar vår boendemiljö. Miljöfrågor är högprioriterade inom Fog- och Brandskyddsföretagen men dessvärre märker vi att det förekommer en hel del missförstånd och ensidigt tänkande i branschen.

För att undvika sammanblandning av olika begrepp bör miljön delas in i följande delar:

Yttre miljö Global

Ozonskiktet, försurningen, växthuseffekten etc.

Yttre miljö Lokal

Lakvatten från soptippar, förorenade åar, industriutsläpp, lokal trafiknedsmutsning etc.

Inre miljö

Bra inomhusklimat och goda förhållanden i bostäder och på arbetsplatser avseende drag och buller etc.

Arbetsmiljö

Skydd för ohälsa och skador hos de som hanterar kemiska produkter etc.

Byggsektorns miljöpåverkan

En byggnads huvudsakliga miljöpåverkan hänger samman med energiförbrukningen under drifttiden. Byggsektorn står för 40 % av energiåtgången i Sverige och kallas ofta ”den 40-procentiga sektorn”.

Merparten av energin går åt till uppvärmning av bostäder och lokaler. Åtgärder som kan minska energiförbrukningen har därför stor betydelse för den totala effekten på miljön.

Välkonstruerade och riktigt utförda fogar har en viktig roll som ofta förbises. Vår syn på fogmassors roll i byggnader ur miljösynpunkt: