PCB-sanering

”PCB är skadligt för människa och miljö. Trots att all nyanvändning är förbjuden sedan 1978 fortsätter PCB att spridas till miljön genom byggnader och utrustning.”

Naturvårdsverket

Vad är PCB?

PCB är en förkortning av ”polyklorerade bifenyler”, en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som inte är akut giftiga men skadliga för människor, djur och miljö. Tidigare var PCB vanligt som mjukgörande komponent i vissa fogmassor och tillsatser av PCB kan även finnas i golvmassor. Användningen förbjöds under 1970-talet och enligt ett lagkrav skulle all PCB ha sanerats bort senast 2016. Trots det finns det fortfarande PCB kvar som måste tas om hand. Ofta upptäcks den vid ombyggnation. renovering och rivning av äldre fastigheter.

Sanering av PCB-haltiga fogar

Sedan 2007 ställer en förordning krav på inventering och sanering av fog- och golvmassor med PCB. Fastighetsägare vars byggnader har uppförts eller fogrenoverats under perioden 1956–1973 måste snarast kontakta ett saneringsföretag för att få en korrekt inventering samt sanering utförd.

Vid sanering ställs stora krav på skydd för miljön och arbetsmiljöåtgärder för att de som utför arbetet samt boende inte utsätts för skadlig exponeringSaneringen måste göras med stor omsorg så att inte själva saneringsarbetet medverkar till en ökad spridning av PCB.  Saneringsföretaget måste också få tillräckligt med tid för att kunna utföra en korrekt sanering. 

Byggsektorns parter bildade Kretsloppsrådet 1998  och riktlinjer för hur fogsaneringar ska utföras togs fram. Resultatet är Sanera PCB-haltiga fogar – Handledning för fogentreprenörer som kan beställas från vårt kansli. Använd knappen för att ringa oss direkt från datorn eller använd formuläret för att mejla oss.

Lär dig mer om PCB i byggnader

Som branschorganisation uppmanar Fog- och Brandskyddsföretagen alla fastighetsägare och andra beställare av sanering av PCB att de som utför saneringsarbetet ska vara utbildade i fogsanering. Att vara utbildad i PCB-sanering är dock inget lagkrav.

Här hittar du länkar till mer information om PCB-sanering och vad beställare och sanerare bör tänka på.

Vad säger lagen om PCB?

Enligt förordning om PCB (SFS 2007:19) från Miljödepartementet ska fogmassor och golvmassor som innehåller mer än 0,05 % (= 500 mg/kg eller 500 ppm) PCB saneras. Massor som innehåller mer än 0,005 % PCB (= 50 mg/kg eller 50 ppm) räknas om farligt avfall och ska hanteras enligt avfallsförordningen (2020:614).

Miljöbalken kräver att den som arbetar med en verksamhet som kan innebära risker för miljön har de kunskaper som behövs för att undvika dem och att arbetet utförs med bästa möjliga teknik.

Gå en kurs i fogsanering!

Det är viktigt att de som arbetar med inventering och sanering av PCB-fogar har korrekt utbildning för att undvika risker för miljön, sig själva och andra människor. Många kommuner ställer idag som krav att 100 % av de som deltar i saneringsarbetet ska vara utbildade. Såväl Fog- och Brandskyddsföretagen som Miljökonsultgruppen arrangerar regelbundet kurser i inventering och sanering. Utbildningen omfattar två dagar.