Brandskydd

"Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader.”

Passivt brandskydd i alla byggnader

Ett välfungerande brandskydd är A och O för att motverka brand- och rökspridning. Fog- och Brandskyddsföretagen samlar medlemmar med kompetens och erfarenhet inom passivt brandskydd som även kan hjälpa till med dimensionering och val av lämpligt brandskyddssystem avseende kvalitet, miljö och ekonomi.

Samtliga medlemmar med auktorisation inom passivt brandskydd är utbildade och följer gällande lagar och regler. Om du letar efter en entreprenör som kan utföra arbete kring passivt brandskydd kan du hitta samtliga medlemmar med auktorisation för detta i vår medlemslista.

I den här guiden ger vi dig mer information och svarar närmare på hur arbetet går till och hur det passiva brandskyddet säkerställs.

Aktivt eller passivt brandskydd?

När man pratar om brandskydd finns det två typer hålla reda på – aktivt och passivt brandskydd. Här förklarar vi närmare hur de skiljer sig åt och ger exempel på åtgärder som vidtas inom respektive område.

Aktivt brandskydd

Aktivt brandskydd refererar till de åtgärder och system som är utformade för att upptäcka, bekämpa och släcka en brand efter att den har brutit ut. De kan antingen vara automatiserade eller kräva manuella insatser för att fungera. Det inkluderar bland annat följande element:

Brandvarningssystem: Brandvarningssystem som detekterar rök eller värme och utlöser larm. Dessa system ger tidig varning och möjliggör snabba insatser för att begränsa skadorna.

Brandsläckningsutrustning:
Brandsläckare, sprinklersystem och annan utrustning används för att släcka branden när den upptäcks. Brandsläckare är ofta tillgängliga på olika platser i en byggnad för att möjliggöra snabb insats.

Passivt brandskydd

Det passiva brandskyddet är inbyggt i själva konstruktionen så att byggnaden står emot brand under en föreskriven tidsrymd. Det passiva brandskyddet förhindrar att branden sprids eller begränsar
spridning, bibehåller byggnadens stabilitet och säkrar utrymningsvägarna så att de som befinner sig i byggnaden kan ta sig ut och till säkerhet. Det inkluderar bland annat följande element:

Brandisolering, brandtätning och brandfogning:
Passivt brandskydd använder material och konstruktionstekniker som är brandresistenta för att förhindra att branden sprider sig snabbt genom en byggnad. Detta ger tid för evakuering och begränsar skadorna.

Brandsäkra dörrar och fönster:
Användning av brandsäkra dörrar och fönster hindrar branden från att snabbt tränga in i olika områden av en byggnad.

Brandväggar:
Byggnader kan utformas med brandväggar som hindrar branden från att sprida sig från en sektion till en annan.

Rökspridningskontroll:
Passivt brandskydd innefattar också åtgärder för att begränsa rökspridning, vilket minskar risken för rökförgiftning.

Lagar och regler

Ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning är ansvarig för att ett förebyggande brandskydd finns, enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778).

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar i sin tur samhällets krav på byggande. Regelverket sammanställs och tolkas av Boverket som ger ut en samling skrifter och allmänna råd som bland annat publiceras i Boverkets byggregler (BBR).

Kapitel 5 i BBR innehåller information om hur byggnaders brandskydd ska dimensioneras och vilka krav som ställs på byggprojekt utifrån byggnadstyp och verksamhetsklass.

Så säkerställs passivt brandskydd

Enligt Boverkets byggregler ska alla byggnader delas in i brandceller som ska vara utformade för att skapa ett tillfredsställande skydd mot spridning av brand och rökgas. I de områden i byggnaden där brandcellsgränsen bryts av installationer och genomföringar finns krav på att brandmotståndet ska återställas så att brandcellen upprätthåller sin avskiljande funktion.

Exempel på när en brandcell bryts är vid installationer och tekniska genomföringar av till exempel elkablar, metallrör, plaströr och ventilation. Den måste då återställas genom ett brandskyddssystem.

Arbetet utförs av entreprenörer eller specialister med särskild erfarenhet inom passivt brandskydd. Arbetet dokumenteras för valt brandskyddssystem och material med giltiga monteringsanvisningar, miljödokumentation samt utförande och egenkontroller.

Funktionskrav inom passivt brandskydd

E – Integritet

Inga heta brandgaser eller lågor tillåts tränga igenom byggnadsdelen via sprickor, hål eller andra öppningar

I – Isolering

Temperaturen på den icke-exponerade sidan av byggnadsdelen får inte överskrida gällande krav på temperaturgränser.

R – Bärförmåga

Den bärande byggnadsdelen ska vara utformad och dimensionerad så att materialbrott och instabilitet som till exempel knäckning eller vippning undviks i händelse av brand.

Det är därför viktigt att välja rätt system beroende på vilken typ av installation som bryter brandcellen. Dessa arbeten bör utföras av erfarna entreprenörer/specialister inom området för passivt brandskydd. Arbetena ska vara väl dokumenterade för valt system/material (giltiga certifikat , monteringsanvisningar, miljödokumentation etc) och utförande (egenkontroller). I medlemslistan syns vilka av våra medlemmar som har erfarenhet av passivt brandskydd och de är experter som hjälper gärna till med dimensionering och val av brandskyddsystem som är lämpligt för projektet avseende kvalitet, miljö och ekonomi.

Gå en kurs i brandskydd

Medlemsföretag kan fördjupa sina kunskaper genom att gå vår kurs om passivt brandskydd och brandätning. Anmäl intresse så får du besked så snart nästa kurstillfälle är planlagt.