Brandskydd

"Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader.”

Boverkets byggregler (BBR) Kapitel 5 om brandskydd

Passivt brandskydd i alla byggnader

Det passiva brandskyddet är inbyggt i själva konstruktionen så att byggnaden står emot brand under en föreskriven tidsrymd. Det passiva brandskyddet förhindrar att branden sprids eller begränsar spridning, bibehåller byggnadens stabilitet och säkrar utrymningsvägarna så att de som befinner sig i byggnaden kan ta sig ut och sätta sig i säkerhet.  

Det är Plan- och bygglagen (PBL) som reglerar samhällets krav på byggande. Regelverket sammanställs och tolkas av Boverket som ger ut en samling skrifter och allmänna råd som bland annat publiceras i Boverkets byggregler (BBR).

Kapitel 5 i BBR innehåller information om hur byggnaders brandskydd ska dimensioneras och vilka krav som ställs på byggprojekt utifrån byggnadstyp och verksamhetsklass.

Brandskyddssystem återställer brandceller

Alla byggnader delas in i brandceller som ska vara utformade för att skapa ett tillfredsställande skydd mot spridning av brand och rökgas. I de områden i byggnaden där brandcellsgränsen bryts av installationer och genomföringar finns krav på att brandmotståndet ska återställas så att brandcellen upprätthåller sin avskiljande funktion.

Brandcellen bryts vid installationer och tekniska genomföringar av till exempel elkablar, metallrör, plaströr och ventilation. Den måste då återställas genom ett brandskyddssystem och arbetet utförs av entreprenörer/specialister med särskild erfarenhet inom passivt brandskydd.

Arbetet dokumenteras för valt brandskyddssystem och material med giltiga monteringsanvisningar, miljödokumentation etc samt utförande och egenkontroller.

Medlemmar i Fog- och Brandskyddsföretagen med kompetens inom brandskydd finns markerade i medlemslistan. De kan även hjälpa till med dimensionering och val av lämpligt brandskyddsystem avseende kvalitet, miljö och ekonomi.

De viktigaste funktionskraven inom passivt brandskydd

E – Integritet

Inga heta brandgaser eller lågor tillåts tränga igenom byggnadsdelen via sprickor, hål eller andra öppningar.

I – Isolering

Temperaturen på den icke-exponerade sidan av byggnadsdelen får inte överskrida gällande krav på temperaturgränser.

R – Bärförmåga

Den bärande byggnadsdelen ska vara utformad och dimensionerad så att materialbrott och instabilitet som till exempel knäckning eller vippning undviks i händelse av brand.

Det är därför viktigt att välja rätt system beroende på vilken typ av installation som bryter brandcellen. Dessa arbeten bör utföras av erfarna entreprenörer/specialister inom området för passivt brandskydd. Arbetena ska vara väl dokumenterade för valt system/material (giltiga certifikat , monteringsanvisningar, miljödokumentation etc) och utförande (egenkontroller). I medlemslistan syns vilka av våra medlemmar som har erfarenhet av passivt brandskydd och de är experter som hjälper gärna till med dimensionering och val av brandskyddsystem som är lämpligt för projektet avseende kvalitet, miljö och ekonomi.

Gå en kurs i brandskydd

Medlemsföretag kan fördjupa sina kunskaper genom att gå våra kurs om passivt brandskydd och brandätning. Anmäl intresse så får du besked så snart nästa kurs är planlagd.